İnsan İskeletlerinde Foramen Magnum'dan Cinsiyet Tayini

Erksin GÜLEÇ, Mehmet SAĞIR, İsmail ÖZER

Öz


Antropoloji ve adli bilimlerde erişkin insan iskeletlerinin cinsiyetinin belirlenmesi çok önemlidir. Erişkinlerde cinsiyet farklılıkları iyi bir şekilde belirlenmekte ve cinsiyet determinasyonu güvenle yapılabilmektedir. İstatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar, kemiklerin boyutu ve fonksiyonlarına bağlı olan şekli olmak üzere iki tiptir. Genellikle erkeklerin kemikleri kadınlara oranla daha uzun, daha kütlevi ve görüntü itibariyle daha kuvvetli bir yapı sergiler. Buna karşın kadınlarda özellikle pelviste doğum olayının yansıması olarak erkeklere oranla büyük farklar gözlenir. Cinsiyet farklılıkları kafatası ve uzun kemiklerde de, görülebilir. Kafatasından yapılan cinsiyet tahmini pelvisteki kadar hassas değildir. Ancak, pelvis verilerinin olmadığı durumlarda yararlanılabilir. Cinsiyetin belirlenmesinde diskriminant fonksiyonu analizi de kullanılabilir. Bu durumda araştırmacılar kafatasından cinsiyeti % 80-90 oranında doğru tanımlayabilirler. Bu araştırmanın örneklemini Osmanlı dönemi kafata şiarından 83 kadın ve 77 erkeğin foramen magnumlan oluşturmaktadır. Bu çalışmada foramen magnumun 3 ölçüsü ve kafatasının 26 ölçüsü temel alınarak diskriminant analizi uygulandı. Diskriminant analizi sonucunda, kullanılan 3 foramen magnum ölçüsünün cinsiyet tayinindeki doğruluk oranı % 80 olarak bulunmuştur.

Anahtar Sözcükler


Cinsiyet Tayini; Foramen Magum; Adli Tıp; Antropoloji

Tam Metin:

PDF