Frankenstein: Benlik, Vücut, Yaratılış ve Canavarlaşma

Erinç ÖZDEMİR

Öz


Bu çalışmanın amacı Mary Shelley'nin Frankenstein adlı yapıtında işlenen benlik, beden/madde, yaratı ve canavarlık tema ve kavramlarını incelemektir. Çalışma konuya özellikle cinsel kimliğe odaklanan, ağırlıklı olarak postmodern bir bakış açısıyla yaklaşır. Cinsel kimlik, romanda yalnızca örtük bir tema olmasına karşın romanın merkezindeki derin anlamların ortaya çıkarılmasında önemli bir rol oynar ve romanın dokusuna çok katmanlı bir biçimde örülmüştür. Bu örtük sorunsal romanda 1) Paradise Lost'un "yeniden yazılması" ve yaratılış miti, Prometheus miti gibi kültürel açıdan büyük önem taşıyan mitlerin Romantik bir versiyonu olarak, öz benlik ve yaratıcılıkla ilgili Romantik kavramların örtük bir sorgulanması biçiminde; 2) Godwin'in akılcılığı, bilimin iyicilliğine olan Aydınlanma Çağı inancı, Rousseau'nun Romantizmi gibi "uygar" insanın doğayla, toplumla ve kendisiyle ilişkisini irdeleyen kültürel ve düşünsel söylemlerle ilişkili olarak; 3) 18. ve 19. yüzyıl orta sınıf egemenliğinin en önemli kültürel temellerinden birini oluşturan domestik ideolojiyle ilintili olarak; 4) Shelley'nin ailevi geçmişinin ve sanatsal benliğiyle ilişkili olarak cinsel roller bağlamında yaşadığı belirsizliğin biçimlendirdiği örtük otobiyografik öğeler biçiminde; 5) kadının toplumsal/kültürel bakımdan marjinalleştirilmesini yansıtacak biçimde kadın karakterlerin anlatıda marjinal bir konuma yerleştirilmesinde anlatım bulur.

Anahtar Sözcükler


Mary Shelley; İngiliz Edebiyatı; Cinsel Kimlik; Postmodernizm