Geçmişten Günümüze Türkiye'de Anayasa ve Yasalarda Sendikal Hakların Düzenlemesi ve Getirilen Kısıtlamalar

Necmettin ÖZERKMEN

Öz


Bu araştırma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, kısaca konu yöntem, araştırmanın varsayımları ve sendikal haklar kavramı üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, 1980 öncesi Anayasa ve yasalarından sendikal haklara ilişkin düzenlemeler hakkında kısa tarihsel süreç verilmiştir. Üçüncü bölümde, 1980 sonrası Anayasa ve yasaları da sendikal haklara ilişkin düzenlemeler verilmiştir. Getirilen yasaklar, 'siyasal yasaklar' ve 'mesleki yasaklar'dan oluşmaktadır. Mesleki yasaklar, sendikalaşma hakkı, toplu pazarlık hakkı ve grev hakkı bakımından ele alınmıştır. Dördüncü bölümde, 1980 sonrası sendikalar yasası (1821) ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası (2822) düzenlemeleri ve daha sonra bu kanunlar hakkında yapılan değişiklikleri içermektedir. Sonuç olarak, 1980 sonrası Anayasa ve yasalarda yapılan düzenlemelerin örgütlenme ve hak aramaya çok önemli kısıtlamalar getirilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Anayasa; Yasa; Sendika; Grev; Lokavt; Toplu Sözleşme

Tam Metin:

PDF