Fenomenoloji ve Edmund Husserl'de Apaçıklık (Evidenz) Problemi

Ülker ÖKTEM

Öz


Makalede, kısaca fenomenolojik tavır, fenomen ve öz kavramları ile fenomenolojik yöntem söz konusu edilmiş; fenomenolojik yöntemin iki basamağı olan fenomenolojik redüksiyon ve fenomenolojik refleksiyon üzerinde durulmuştur. Böylece, özün kendisini göstermesi, fenomen olması imkanını araştıran ve sağlayan Husserl'in fenomenolojisinde salt fenomen olan salt öz'e ya da salt bilince nasıl ulaşıldığı ortaya konulmuştur. Evidenz kavramı üzerinde durulmuş ve Husserl'in fenomenolojisinde evidenz problemi ele alınmıştır. Ayrıca, bu problemin Platon, Descartes, Kant gibi ünlü filozoflarca nasıl ele alındığı ve nasıl çözüldüğü söz konusu edilmiş, bu çözümler, zaman zaman Husserl'inkiyle karşılaştırılmıştır. Sonuçta, elde edilen bulgulara göre, Husserl değerlendirilmiş; "idealizm", "ampirizm", "solipsizm" ve "septisizm" gibi düşülmesi muhtemel olan felsefi görüşlere düşüp düşmediği tespit edilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Felsefe; Fenomen; Fenomenoloji; Fenomenolojik Yöntem; Transandantal Fenomenoloji; Fenomenolojik Redüksiyon; Fenomenolojik Refleksiyon; İntensiyonalite; Evidenz

Tam Metin:

PDF