Yeni Tarihselcilik ve Rönesans Kültürü

Evrim DOĞAN

Öz


Yeni tarihselci edebi yaklaşım edebiyat eserlerini tarihsel bir metin olarak algılar ve metne tarihselci bir yaklaşım önerir. Bu edebi eleştiri akımı öncelikle Rönesans araştırmalarında kullanılmıştır. Yeni tarihselciliğin önerdiği tarih yaklaşımı eserlerin yazıldıkları dönemin sosyal ve kültürel bağlamları göz önünde tutularak nesnel kaygılar gözetilmeden öznel bir bakış açısı ile, sosyal, ekonomik, ve politik yaşam göz önünde bulundurularak sorgulanmasıdır. Yeni tarihselci eleştiriye göre kişiliğin yapılanması öncelikle sosyal kurumların ürünüdür. Yeni tarihselcilik edebi metni sadece bir ürün, eser olarak değil, aynı zamanda bir yaratan, yapılandıran olarak görür. Bir kültürün birikimi ve toplumsal enerjisiyle, yazarın kaleminden ortaya çıkan eser aynı zamanda kendi kültürünün yeniden yapılanmasına katkıda bulunur ve kültürün ideolojisinin anlaşılmasına aracılık eder. Bu sebeple yeni tarihselci edebi yaklaşım metnin tarihselleşmesi ve tarihin metinselleşmesi arasındaki karşılıklı etkilenmeyi inceler.

Anahtar Sözcükler


Yeni Tarihselcilik; Tarihsel Metin; Rönesans Araştırmaları; Kişilik Yapılanması; Toplumsal Enerji; Kültür İdeolojisi; Metnin Tarihselleşmesi; Tarihin Metinselleşmesi