Propemptikon ve Epibaterion Dizeleri

Ü. Fafo TELATAR

Öz


Bu çalışmanın amacı, Yunan ve Roma edebiyatında propemptikon ve epibaterion şiirinin konularını ve anlatım biçimlerini belirlemektir. Çalışmada önce Retor Menandros’in bu şiir türleri için yaptığı açıklamalar incelenmiştir. Ardından Yunan, İskenderiye ve Roma Dönemi şairlerinin yolculuk konulu dizeleri irdelenmiş ve Retor Menandros’in anlattıkları da göz önünde tutularak propemptikon ve epibaterion şiirine ilişkin ögeler ve bunların işleniş biçimleri ortaya konmuştur. Sonuç olarak, yolculuk konulu dizelere yer veren şairlerin, ayrıntılarda farklılıklar olsa bile temelde geleneksel anlatının dışına çıkmadıkları görülmüştür.

Anahtar Sözcükler


Eskiçağda Deniz Yolculuğu; Retor Menandros; Propemptikon; Epibaterion; Ovidius; Amores; II; 11; Horatius; Carm. ; I; 3

Tam Metin:

PDF