Çok Sesliliğin Ağında: Iris Murdoch’un Ağ Adlı Romanının Bakhtinsel İncelemesi

Zeynep Z. ATAYURT

Öz


Iris Murdoch’un Ağ adlı romanı s ıklıkla romanın ele aldığı ahlaki ve felsefi konularla bağlantılı olarak incelenmiştir. Bu konuların kurmaca bir metinde ortaya konması kuşkusuz tartışmaya değer bir husustur, ancak bu konuların romanda nasıl, diğer bir deyişle hangi yollarla ifade edildiği aynı derecede önemlidir. Bu sebeple, bu çalışmada Murdoch’un romanında ele aldığı güçlü felsefi fikirleri nasıl ustalıkla harmanlayıp; dil, kuram ve gerçeklik üzerine çok yönlü bir tartışmaya olanak sağladığını incelenmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı, romandaki kişiler tarafından aktarılan felsefi görüş ve düşüncelerin ne şekilde çok sesli bir anlatım içinde işlendiğini irdelemek ve Bakhtin’in kuramsallaştırdığı söylesimsel (diyalojik) ilişkinin, romanda oluşan çoğulluğu incelemeye elverişli diyalektik bir çerçeve sunduğunu vurgulamaktır.

Anahtar Sözcükler


Iris Murdoch; Ağ; Rastlantısallık; Solipsizm; Dil; Kuram; Bakhtin; Söylesimsel (Diyalojik) İlişki; Çok Sesli Roman