Ulusal Stratejiler Çerçevesinde Birlikte Çalışabilirlik Eylemlerinin Değerlendirilmesi

Saime Özlem GÖKKURT, Hakan DEMİRTEL

Öz


Birlikte çalışabilirlik (BÇ), iş ve işlemlerin bilgi paylaşımı çerçevesinde elektronik ortamda beklenen verim ve doğrulukta yapılabilmesi için vazgeçilmez bir unsurdur. Kurumların, işletmelerin, sistemlerin birbirlerini doğru anlamaları ve birbirlerinin veri ve işlemlerini doğru anlamlandırmaları için ortak dil ve kullanılacak standartlar konusunda mutabakat sağlamaları gereklidir. Aksi halde birbirinden kopuk ve verimsiz iş ve işlemler ortaya çıkacak, baştan sona elektronik ortamda yürütülebilecek pek çok süreç için insan müdahalesi gerekecek ya da yanlışlıklar oluşacaktır. BÇ pek çok alanı yatay olarak kesmesi nedeniyle birçok alanda dikkate alınmak durumundadır. Bu nedenle son dönemde ulusal düzeyde uygulanan bir dizi strateji ve eylem planında doğrudan ya da dolaylı olarak BÇ ile ilgili stratejik tercih ve eylemlere yer verilmektedir. Sayıları onlarla ifade edilen bu eylemler BÇ'nin teknik, anlamsal(semantik) ve organizasyonel tüm bileşenlerine dokunmaktadır. Çalışmada, e-hizmetler bağlamında, ulusal stratejiler ve eylem planları ile diğer bazı önemli faaliyetler gözden geçirilerek geçmişten bugüne BÇ çalışmalarına ilişkin genel görünüm verilmiş, değerlendirmeler yapılarak BÇ alanında gelecek için öneriler sunulmuştur.

Anahtar Sözcükler


Birlikte Çalışabilirlik; Ulusal Stratejiler; Eylem Planları; Elektronik Ortamda Hizmet Sunumu

Tam Metin:

PDF