Bursa Bali Bey Hanı

Serkan SUNAY

Öz


Bu çalışma Bursa’daki Osmanlı dönemi ticaret yapılarından Bali Bey Hanı’nı konu almaktadır. Osmanlı şehir-içi hanları kare veya dikdörtgen plan biçimlenişiyle, bir veya birden fazla avlu çevresine sıralanan mekânlarıyla genellikle iki katlı binalardır. Zemin katları depo, ahır ve işyeri gibi fonksiyonlara, üst katları ise yolcuların konaklamasına tahsis edilmiştir. Bali Bey Hanı neredeyse tamamen yıkık vaziyettedir buna rağmen mevcut kalıntılardan üç katlı bir düzenlemeyle 15. yüzyılın ikinci yarısında inşa edildiği anlaşılmaktadır. Dönemi için böyle bir kat uygulaması ilk olması bakımından önem arz etmektedir. Makalemizle yapının aslî planı belirlenmeye çalışılacak ve eser mimari özellikleriyle tanıtıldıktan sonra, Türk sanatı içerisindeki yeri ve öneminin tespitine gayret gösterilecektir.

Anahtar Sözcükler


Bursa; Bali Bey; Osmanlı; Ticaret; Mimari; Şehir-içi Hanı; Han; Kervansaray

Tam Metin:

PDF