Anadolu Selçuklu Köşklerinin Plan Tipleri Üzerine Tespitler

Alptekin YAVAŞ

Öz


Anadolu Selçuklu Dönemi köşklerine ilişkin çalışmalar, genel bir analizden daha çok tekil bina tahlillerini içermektedir. Konunun genel bir yaklaşımla ele alınamamasından ötürü, binaların, sınıflandırılmasına yönelik çalışmalar da yapılamamıştır. Burada, dönemin köşk yapılarını gruplandırmaya çalışılırken, aynı zamanda doğru bir sınıflandırma yapabilmenin temel kıstaslarından söz edilecektir. Bu konudaki öncelikli sorun tipolojiyi belirleyen ana unsurun tespit edilebilmesidir. Günümüze ulaşabilen köşklerin sadece plana dayalı sınıflandırmasında ayırıcı bölüm sofadır. Buna göre dönemin köşklerini sofalı ve sofasız olarak iki grup halinde incelemek mümkündür.

Anahtar Sözcükler


Anadolu Selçuklu; Köşk; Sofa; Vestibül; Şikârhane; Fevkâni; Tipoloji

Tam Metin:

PDF