Yakın İlişkilerde Çok Boyutlu Başaçıkma Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Ayda BÜYÜKŞAHİN, Nur TALUY BİLECEN

Öz


Bu çalışmanın amacı, Yakın İlişkilerde Çok Boyutlu Başaçıkma Ölçeği’nin (YİÇBBÖ) üniversite öğrencileri üzerinde geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesidir. YİÇBBÖ 827 üniversite öğrencisine uygulanmış ve ölçüt geçerliğini sınamak amacıyla Stresle Başaçıkma Tarzları Ölçeği (SBTÖ) kullanılmıştır. YİÇBBÖ’nin yapı geçerliğini sınamak amacıyla equamax eksen döndürme yöntemi kullanılarak faktör analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda, ilişkiye odaklanma, olumsuz ve edilgen başaçıkma, dışsal destek arama, olumlu ve etkin başaçıkma, alkol-ilaç kullanımı, kendini destekleme, geri çekilme, inkar/erteleme, dine tutunma ve mizah olmak üzere on faktörlü bir yapı elde edilmiştir. YİÇBBÖ alt ölçekleri ile SBTÖ alt ölçekleri arasındaki korelasyon katsayıları -.56 ile .62 arasında değişmektedir. Alt ölçeklerin Cronbach alfa iç tutarlık katsayıları .57 ile .94; test tekrar test güvenirlik katsayıları .43 ile .95 arasında değişmektedir. Bulgular, yakın ilişkilerde stresli olaylar karşısında erkeklerin ilişkiye odaklanma, alkol ilaç kullanma ve olumlu-etkin başa çıkma puanlarının kadınlarınkinden daha yüksek olduğunu göstermiştir. Buna karşılık, erkeklerle karşılaştırıldığında kadınlar daha fazla olumsuz ve edilgen başa çıkma, dışsal destek arama, geriçekilme ve dine tutunma başa çıkma tarzını kullandıklarını ifade etmişlerdir. Analizler, YİÇBBÖ’nin Türk üniversite öğrencileri üzerinde yeterli düzeyde geçerlik ve güvenirlik değerlerine sahip olduğunu göstermiştir.

Anahtar Sözcükler


Yakın İlişkiler; Yakın İlişkilerde Çok Boyutlu Başaçıkma Ölçeği; Stresle Başaçıkma; Geçerlilik; Güvenirlik

Tam Metin:

PDF