Gerhard Hauptmann ve Necati Cumalı’nın Oyunlarında Toplum Eleştirisi

Ahmet CUMA

Öz


Natüralist dönemin en önemli Alman oyun yazarlarından biri olan Gerhard Hauptmann (1862-1946)’ın oyunları 19. yüzyıldan beri gelişmeye başlayan sanayileşme ve buna paralel olarak meydana gelen toplumsal değişmeyi sergiler. Eserlerinin ortak konusu bireyin toplumsal baskı karşısında yaşadığı sıkıntılardır. Necati Cumalı (1921-2001) oyunlarında kendi gözlemlerine dayanan gerçekçi bir yaşantıyı yansıtır. Tecrübe ve gözlemlerine dayanarak kurguladığı oyunları toplumsal aksaklıkları ön plana çıkarır. Gerhard Hauptmann ve Necati Cumalı’nın eserleri farklı dönemlerde yazılmış olmalarına rağmen paralellikler gösterirler. Bu benzerlikler özellikle Natüralizm felsefesi ve buna bağlı olarak da toplumsal sorunlara karşı hassasiyetlerinden kaynaklanmaktadır. Her iki yazarın oyunlarında toplumun taviz vermeyen katı kuralları ve geleneklere bağlılığı birey üzerinde psikolojik veya somut tahribata yol açmaktadır. Ayrıca sanayileşme ile gelen gelir dağılımındaki eşitsizlik ve statü farklılığı, beraberinde bireye indirgenebilen toplumsal sorunlara sebep olmuştur. Sanayileşme ve şehirleşme atılımının daha geç başladığı ülkemizde, ellili yıllardan beri görülen ekonomik, toplumsal ve etik sorunların yıllar önce Almanya’da da benzer bir şekilde yaşandığını ve edebiyata konu edildiğini bu iki yazarın eserleri çerçevesinde göstermek istedim.

Anahtar Sözcükler


Gerhard Hauptmann; Necati Cumalı; Tiyatro; Natüralizm; Toplum Eleştirisi; Sanayileşme

Tam Metin:

PDF