Osman Bey (Frederick Millingen)’e Göre XIX. Yüzyılda Türk Kadınının Toplumsal Konumu

Nurmelek DEMİR

Öz


Tanzimat ile birlikte yüzünü Batı’ya dönen Osmanlı İmparatorluğu’nda toplumsal alanda birçok tartışma yaşanmıştır. Bunlar arasında en çarpıcı olanları hiç kuşkusuz, Türk kadınının toplumdaki yeri ve işlevi ile ilgili tartışmalardır. Bunun sonucunda, öteden beri Avrupalılar tarafından Türklere karşı yöneltilen eleştirilerin temelini oluşturan kadın hakları sorununun çözüme kavuşturulması konusunda XIX. yüzyılda dikkate değer adımlar atılmıştır; özellikle kadının eğitimi üzerinde ısrarla durulmuş ve Türk aydınların destekleyici görüşlerinin de etkisiyle önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bununla birlikte, Avrupa önyargılı tutumundan vazgeçmemiş ve geçici olarak Türk kimliğini benimsemiş bazı Avrupalılar da bu tutuma arka çıkmıştır. Osman Bey ya da gerçek adıyla Frederick Millingen de bunlardan biridir. Fransızca olarak kaleme aldığı “Les Femmes en Turquie”(Türkiye’de Kadınlar, 1878) adlı yapıtında, Türklere karşı olan olumsuz tutumunu Türk kadınının hakları sorunu aracılığıyla ortaya koymuştur.

Anahtar Sözcükler


Osman Bey; Frederick Millingen; Vladimir Andrejevich; XIX. yüzyıl; Osmanlı İmparatorluğu; Türk Kadını; Türk Toplumu; Çağdaşlaşma; Eğitim

Tam Metin:

PDF