Eleştirel Düşüncenin Edebiyat ile Öğretimi

Nazan TUTAŞ

Öz


Bu çalışmanın amacı yazın yapıtlarının, öğrencileri eleştirel düşünmeye yönlendirmek amacıyla kullanılabilecek yararlı bir araç olabileceğini göstermektir.  Bu özelliğini örneklemek amacıyla Benjamin S. Bloom’un eleştirel düşünme ve sorgulama stratejileri Shirley Jackson’ın "The Lottery" adlı k ısa hikayesinin okunmasında uygulanacak ve bu taxonomiye göre hazırlanmış okuma sırasında, ön ve son okumada yapılacak olan çalışmalar ve sorulacak sorularla öğrencinin nasıl sorgulayarak, anlayarak, analiz ederek, sentezleyerek ve değerlendirme yaparak bireysel, aktif  ve ayrıntılı  okumaya yönlendirilebileceği gösterilecektir

Anahtar Sözcükler


Eleştirel Düşünme; Yazın; Kısa Hikayeler; Bloom’un Taxonomisi; Okuma Öğretimi; Yazın Öğretimi; The Lottery; Shirley Jackson