Joseph Conrad’ın Casus Adlı Romanında Anarşizm ve Yıkımı

Mevlüde ZENGİN

Öz


Joseph Conrad’ın Casus: Basit Bir Öykü adlı romanı modern dünyanın politik görüşlerini anarşizm ve terörizm boyutuyla ele alan anarşinin yıkıcı etkilerinin daha çok anarşi ile hiç bağlantısı olmayan kişiler üzerinde görüldüğünü vurgulayan ve bir casusluk öyküsü ile duygusal bir hikâyeyi birleştiren bir eserdir. Conrad bu romanında politikanın ve anarşinin görünmeyen boyutunu da ele alarak, devrim idealinin ve insanların sosyal ve politik düzen olarak inandıkları şeylerin aslında bir kargaşa durumundan başka bir şey olmadığını göstermektedir. Bu çalışmanın amacı Conrad’ın bu eserinde modern dünyanın politikalarını ve toplumca algılanan şekliyle anarşizmi nasıl yıkıma uğrattığını göstermektir. Bu amaçla romanda anarşizmi de içeren politik düşünceleri ve toplumda terörizmle mücadele etmesi beklenen polis teşkilatının nihilistik derecedeki bir dizi yıkımı ve ironileri ortaya çıkarılmıştır. Sonuç olarak Conrad’ın bu romanda ideal politik görüşler ve kişisel arzular arasındaki ikilemi ve bu ikilemi de terörizm ile şiddetin kaynağı olarak yansıttığı; ayrıca romanın kişisel değerlerin ideale baskın geldiği sürece hiçbir politik görüşün başarılı olamayacağı şeklinde nihilistik bir tema içerdiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Casus; Joseph Conrad; Politika; Anarşizm; Terörizm; Anarşizmin Yıkımı

Tam Metin:

PDF