Budin Paşalarının Macar Dilini Kullanımı

Yasemin ALTAYLI

Öz


Budin Paşaları, Arslan Paşa’dan sonra diplomatik alanda Lâtince yerine Macarca kullanmaya başladılar ve Macarca onların döneminde diplomatik bir dil oldu. Çalışmamızda Budin Paşalarının 1553-1578 yılları arasında yaptıkları Macarca yazışmaları inceledik. Osmanlı-Macar tarihi ve Macar dil tarihi açısından 1. derecede önemli kaynak niteliğinde olan bu mektuplar 16. yüzyıl Macarcası ile yazılmıştır. Mühürlü ve resmi olan bu belgeler orijinal halde 1915 yılında Macar Bilimler Akademisi tarafından yayınlanmıştır.

Anahtar Sözcükler


Budin; Budapeşte; Macarca Mektuplar; Budin Paşaları; Arslan; Diplomatik; Beylerbeyi; Viyana

Tam Metin:

PDF