Ondalık Kesirlerin Osmanlı Muhasebe Matematiği Eserlerindeki Yeri (15-17. Yüzyıl)

Zeynep Tuba OĞUZ

Öz


Bu çalışmada, Osmanlıların klâsik dönem hesap kitaplarından muhasebe matematiği eserleri incelenerek, müellierinin (muhasiplerin) Osmanlı matematiğine olan katkılarını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Ayrıca, Osmanlıların aritmetik tarihindeki yerine ilişkin birtakım tespitlerde bulunulmaya çalışılmıştır. İncelediğimiz eserler, Osmanlı muhasiplerine özgü ondalık kesirlerle yapılan ileri seviyede hesaplama tekniklerini göstermektedir. Sonuç olarak, ondalık kesirlerin incelediğimiz eserlerde yoğun bir biçimde işlendiği görülmüş ve konuyla ilgili katkıların 15- 17. yüzyıllar arasında kesintisiz devam ettiği anlaşılmıştır. Çalışmamızda ağırlıklı olarak yazma eserlerden faydalanılmış olup, elde edilen bilgiler diğer kaynaklarla bütünleştirilerek incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Osmanlılar; Muhasipler; Matematik; Ondalık Kesirler

Tam Metin:

PDF