Geçen Yüzyılda Türk Çocuk ve Adolesanlarında Boy ve Bacak Uzunluğunda Görülen Seküler Değişim

Başak KOCA ÖZER

Öz


Seküler değişim ve sosyo-ekonomik koşullarla etkileşimi geçmişte pek çok gelişmiş ülkede tespit edilmiştir. Çalışmanın amacını geçen yüzyılda Türk çocuk ve adölesanlarında görülen seküler değişimin analizi oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Ankara’da 1,427 (709 erkek ve 718 kız) sağlıklı okul çocuğu üzerinde kesitsel bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Tarihsel veriler geçmiş araştırma raporlarından derlenmiştir. Standart antropometrik protokollere uygun olarak boy ve bacak uzunluğu ölçülmüş, sosyo-ekonomik düzeye ilişkin veri toplanmıştır. İstatistiki sonuçlar boy ve bacak uzunluğunun cinsiyetler arasında anlamlı farklılık gösterdiğini belirlemiştir (ANOVA p<0.001). Geçen yüzyılın ilk yarısı ile ilişkili olarak parametrelerde ani düşüş ve ardıl iyileşmeler gözlenmiştir. Ancak son 30 yıl sürecinde belirgin olan seküler değişimdeki hızlı ivme, bu değişimlerin beslenme, halk sağlığı, eğitim ve sosyo-ekonomik koşullardaki aşamalı iyileşmelere bağlı olduğunu düşündürmektedir. Bu veriler doğrultusunda Türk çocuklarındaki pozitif seküler değişimin ileride de devam edeceği tahmin edilmektedir.

Anahtar Sözcükler


Seküler Değişim; Antropometri; Boy; Bacak Uzunluğu; Çocuklar; Adölesanlar; 20. Yüzyıl; Türkiye