Taşımalı Eğitim Programındaki İlköğretim Öğrencilerinin Durumları: Silopi Köyleri Örneğinde Bir Sosyal Değerlendirme

Nilay ÇABUK KAYA

Öz


Bu çalışmanın konusu taşımalı eğitim programı içindeki öğrencilerin bir sosyal değerlendirmesidir. Kırsal alan içinde zorunlu sekiz yıllık ilköğretime bu sistem içinde devam eden öğrenciler araştırmanın hedef grubunu oluşturmaktadır.  Araştırma Şırnak ili Silopi ilçesinin taşımalı e ğitim kapsamındaki köyleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Örneklem, araştırma kapsamında yer alan köylerden Silopi Merkez ilçeye taşınan 73 erkek öğrenciden oluşmaktadır, çünkü bu köylerden taşımalı eğitim sistemine katılan kız çocuğu bulunmamaktadır. Bu makalede araştırmadan elde edilen bulgular ışığında, öğrencilerin hane içindeki yaşamlarında karşılaştıkları sorunlar ile taşımalı e ğitim programı kapsamında yaşadıkları güçlükler değerlendirilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Eğitim; Zorunlu Temel Eğitim; Taşımalı Eğitim

Tam Metin:

PDF