Fantastik Edebiyata Genel Bir Bakış - Stefano Benni ve Stranalandia

Zuhal YILMAZ

Öz


Hayâl gücünün bir ürünü olan fantastik edebiyat, ilâhi varlıkların fantastik figürlerle canlandırıldığı Antik çağa kadar uzanmaktadır. Masallar ise fantastik öğelerle donatılmış, eğitici ve eğlendirici anlatım biçimleridir. İtalyan edebiyatındaki fantastik etkisine gelindiğinde Roma dönemi anıtlarındaki süslemelerde yer alan figürlerden yola çıkmak gerekmektedir. Onüçüncü ve Ondördüncü yüzyılın en tanınmış yazarlarından Dante ve Boccaccio da zaman zaman fantastik öğelere başvurmuşlardır. Rönesans dönemine gelindiğinde, bazı sanatçı ve yazarlar yapıtlarını fantastik öğelerle zenginleştirmişlerdir. Romantik dönemde fantastik tür öncelikle Alman, İngiliz ve Fransız edebiyatlarında görülmüştür. Ayrıca İngiltere’de Gotik denilen bir edebiyat türü ortaya çıkmıştır. İtalya’da ise bu dönem edebiyatı, vatanperver bir ödev üstlendiğinden, bu tür anlatıya uzak durmuştur. Hattâ, Leopardi, Manzoni ve Croce fantastiğin İtalyan ruhuna aykırı olduğunu belirtmişlerdir. Ancak, birçok yazar, ironik nitelik taşıyan fantastik ve sürrealist öğelerden yararlanmıştır. Faşizm döneminde ise, bu öğelere sıklıkla başvurulmuş, çünkü, insanları dönemin gerçeklerinin acımasızlığından uzaklaştırmak için bir araç olarak kabul edilmişlerdir. Günümüzde ise fantastik öğelere çok rastlanmakta ve Benni’de doruğa ulaşmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Edebiyat; Fantastik; Gotik; Öğe; İtalyan; Yazar; Yapıt; Stranalandia

Tam Metin:

PDF