Mağripli Kadın İmgesine Ait Osmanlı Sonrası Avrupa Tahayyülleri

M. Önder GÖNCÜOĞLU

Öz


Bu makale, Batılı olmayan kadın imgesinin Batılı erkek bakış açısıyla yeniden inşa edilerek nasıl temsil edildiğini analiz eden bir çalışmadır. Ancak akademik çalışmalarda sıklıkla karşılaşılan 'Osmanlı'da Harem ve Kadın' temsillerinin aksine bu çalışma temel olarak 19.yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuzey Afrika'daki etkisini kaybetmesi sonrası Batı merceğinde 'Mağripli Kadın' temsilinin nasıl değiştiğini incelemektedir. Bu amaçla genelde 'Batılı-olmayan Kadın' imgesinin, özelde de 'Osmanlı Doğusuna ait Kadın' imgesinin temsili ve beraberinde yeniden inşası Alman, Fransız, İngiliz vb. gibi Batı Avrupa yazınsal kaynaklarına ve görsel literatürüne ait örnekler –seyahatnameler, posta kartları, tablolar- üzerinden incelenmiştir. Bahsi geçen bu kaynakların genel bir kabul ve meşruiyet çerçevesi oluşturma aracı olarak nasıl kullanıldığı ve Öteki ile ötekiliğe ait kimlik krinin 'kadın' imgesi üzerinden temsili tartışılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Söylem Rolü; Batılı Olmayan Kadın; Oryantalizm; Temsil; Batılı Erkek Bakışı; Osmanlı Doğusu; Yeniden İnşa; MağripDOI: http://dx.doi.org/10.1501/.v56i1.15