Edebiyat İncelemelerinde Tarihe Yeni Bir Dönüş

Rümeysa ÇAVUŞ

Öz


Yeni Tarihselcilik güç ilişkilerini her türlü metin için en uygun bağlam olarak gören bir eleştirel yaklaşımdır. 1980'lerin başında Stepken Greenblatt tarafından şekillendirilen bu yöntem, biçimsel yaklaşımlara bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Tarih ve kültür kavramlarını yeniden yorumlayarak edebiyat incelemelerine yeni bir bakış açısı getirmiştir. Yeni Tarihselciler edebiyatı, politik, toplumsal, dinsel ve kültürel güç ilişkilerinin etkileşimi bağlamında ortaya çıkan bir ürün olarak tanımlar. Belirli bir dönemin dilbilimsel, kültürel, toplumsal ve politik yelpazesini daha derin bir şekilde algılayabilmek için sadece edebi metinlerin yeterli olmadığını ve edebiyatın aynı döneme ait her alandan değişik metinlerle birlikte incelenmesi gerektiğini savunur. Yeni Tarihselci yöntem tarih ve edebiyat arasındaki sınırları kaldırır. Tarihin de edebiyat gibi seçme ve ayıklama işleminden geçtikten sonra yazıldığına dikkat çeker. Marksizm ve Antropoloji gibi alanlardan etkilenmiş olan eleştirmenler Marksist düşünürlerden ideoloji ve güç ilişkileri konusunda ve Antropologlardan ise insanın bir kültür ürünü olduğu fikrinden yararlanmıştır. Yeni Tarihselcilere esin kaynağı olan en önemli isim ise Michel Foucault'dur. Foucault eski tarihsel bakış açısını sert bir şekilde eleştirerek, tarihte süreksizlikten bahseder. Bu makalenin amacı edebiyat incelemelerinde önemli bir hareket haline gelen Yeni Tarihselciliği tanıtmaktır.

Anahtar Sözcükler


Edebiyat İncelemeleri; Yeni Tarihselcilik; Marksizm

Tam Metin:

PDF