Denizli Kırsal Kesiminde Akraba Evliliği ve Bunu Etkileyen Faktörler

Galip AKIN

Öz


Araştırma, Denizli iline bağlı Çameli ve Sarayköy ilçeleri kırsal kesiminde yapılmıştır. Kültürel ve sosyoekonomik düzeyi, Sarayköy ilçesi kırsal kesimine göre daha düşük olan Çameli İlçesi kırsal kesiminden rastgele Örneklem yöntemiyle 1181 aile, Sarayköy ilçesi kırsal kesiminden 1272 aile seçilerek, ailelerden anket metoduyla akraba evliliğine ve bunu etkileyen faktörlerin tespitine yönelik veriler toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesiyle Çameli kırsal kesiminde akraba evliliği % 22,27, Sarayköy kırsal kesiminde ise % 12,89 oranında bulunmuştur. Bu iki kırsal yörenin birlikte değerlendirilmesiyle, % 17,41'lik akraba evliliği oranı elde edilmiştir. Akraba evliliğinin normal ve özürlü çocuk sayısı üzerine etkisi tespit edilememiştir. Bu iki yörede akraba evliliklerinin yapılmasında, sosyoekonomik etmenlerden daha fazla kültürel etmenlerin etkili olduğu gözlenmiştir. İki ayrı kırsal yörede yapılan araştırmanın birlikte değerlendirilmesiyle saptanan % 17,41'lik akraba evliliği oranı, Ege Bölgesi ortalamasından (% 12,8) büyüktür. Ülkemizde kırsal kesimlerde yapılan tüm araştırmalarda, şehir merkezlerinde yapılan araştırmalara göre akraba evliliği oranı yüksek bulunmuştur. Aynı durum yaptığımız araştırmada da söz konusudur. Araştırmada sağlanan veriler, ülkemizde bu konuda değişik yöre ve zamanlarda yapılan araştırmaların verileriyle birlikte değerlendirilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Akraba Evliliği; Aile; Kültür; Sosyoekonomi

Tam Metin:

PDF