Anasınıfı (6 Yaş) Düzeyindeki Çocukların Şekilsel Yaratıcılıklarının Cinsiyet Değişkeni Açısından Karşılaştırılması

Türkan ÖNCÜ

Öz


Makalede, Anasınıfı (6 yaş) düzeyindeki çocukların şekilsel yaratıcılıkları çalışılmıştır. Atmışı erkek ve atmışı kız olmak üzere yüz yirmi çocuktan Torrance Yaratıcı Düşünme Şekil Testi A Formu’nu doldurmaları istenmiştir. Elde edilen puanlar yaratıcılığın dört temel boyutu göz önüne alınarak değerlendirilmiştir: akıcılık, esneklik, orijinallik ve elaborasyon. Bu boyutlara ilişkin olarak elde edilen puanlar, T-Testi uygulanarak cinsiyet değişkeni bazında karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, erkek ve kız öğrenciler arasında belirgin bir farklılık gözlemlenmemiştir. Sonuçlar, yaratıcılığın bazı boyutlarının birbirleriyle önemli ölçüde ilintili olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar Sözcükler


Torrance Yaratıcı Düşünme Şekil Testi A Formu; Yaratıcılığın Boyutları; Cinsiyet Değişkeni; T-Testi

Tam Metin:

PDF