William Blake’in “London” Adlı Şiiri: Güç ve Otoriteye Karşı Bir Direnç

Mevlüde ZENGİN

Öz


Bu çalışmada amaç William Blake’in “London” adlı şiirini Yeni Tarihselcilik bağlamında okumaktır. Metne böyle bir yaklaşım şiiri tarihselleştirmek, başka bir deyişle, şiiri tarihi gelişimin bir ürünü olarak ve böylece şiiri, içinde yazıldığı dönemde yaşayan yoksul ve çaresiz halkın sosyal durumunu yansıtan bir metin olarak yorumlamamızı sağlayacaktır. Bundan dolayı çalışmada bağlamlama önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu amaçla çalışmada şiir sosyal ve tarihsel bağlam içine konmakta ve Blake’in şiire koyduğu imgelerin anlamları tartışılmakta ve böylece şiirin yazıldığı tarihsel dönemde yaygın olan politikalar ile bunların şiirdeki yansımaları çalışılmaktadır. Bu çalışmada vurgu Blake’in dönemde hâkim olan sosyal düzeni sorgulaması ve eleştirmesi üzerinedir. Şiirde Blake’in ruhsal ve insani değerleri göz ardı eden ve insanı özgürleştirmekten ziyade köleleştiren bilimsel ve teknolojik düşünme yöntemlerinin olası tehlikelerini görerek, Aydınlanma Çağı’nın bilimsel düşünüş tarzına, başka bir deyişle modern akılcılığa da karşı olduğu gözlenmiştir. Şiirde Blake’in temelde üç önemli kuruma karşı olduğu gözlenmiştir. Bunlar hükümet, monarşi ve Kilisedir. Blake bu kurumlara yönelik eleştirisini dönemden seçtiği üç figürü genelleştirerek yapmaktadır. Bunlar ‘baca süpürücüsü’, ‘asker’ ve ‘fahişe’dir. Blake şiirinde, Londra’yı çarpık bir sosyal sistem içinde güç ve otoritenin baskısına boyun eğmeye maruz kalan Londra halkının olduğu bir şehir olarak resmetmektedir. Çalışmada ayrıca Blake’in “London” adlı şiirinde kendini bu kişilerden (dolayısıyla onların temsil ettiği gruplardan) ayrı tutarak onları nesnelleştirmediği ve ötekileştirmediği, aksine yönetim, kraliyet ve Kilise tarafından fakirleştirilenlerin ve ötekileştirilen dışlanan ve sömürülenlerin sesi olduğu sonucuna varılmıştır. Böylece bu çalışma sonuç olarak, Blake’in “London” adlı şiirinin politik ve sosyal bir protesto olduğunu ve yazıldığı dönemin egemen güçlerine karşı duran bir metin olduğunu göstermektedir.

Anahtar Sözcükler


William Blake; London; Şiir; Yeni Tarihselcilik; Toplumsal Eleştiri; Baca Süpürücüsü; Otorite; Egemen Güçler; İktidara Karşı Direnç

Tam Metin:

PDF