Ortadoğulu Kadın Gözünden Atatürk Döneminde Kadın Hakları: “Mısır Örneği”

Sedef BULUT, Miray VURMAY GÜZEL

Öz


Türkiye'de kadın hakları meselesi Tanzimat ve Meşrutiyet dönemine kadar uzanır. Modernleşme ile birlikte şekillenen Türkiye'deki kadın hakları, Cumhuriyet'in ilanı ve Devrimler ile birlikte Batılı kadınların seviyesine ulaşmış ve hatta kronolojik olarak birçok Batı ülkesini geride bırakmıştır. Cumhuriyet ile birlikte yaşanmaya başlanan toplumsal dönüşüm içerisinde kadınların görünürlüğü artmıştır. Mustafa Kemal Atatürk tarafından eğitim, hukuk ve siyasi haklar alanında yapılan devrimler Türk kadınının hak mücadelesinde çağdaşlarına göre daha hızlı bir şekilde başarıya ulaşmasını sağlamıştır. Türk kadınının toplumsal statüsünün iyileşmesi ve özellikle siyasi haklarını kazanması başta Mısır olmak üzere birçok Ortadoğu ülkesindeki kadınları etkilemiştir. Uluslararası Kadınlar Birliği'nin 12. Kongresini, 1935 yılında İstanbul'da düzenlemesi, Mısırlı kadınların Türkiye'ye olan ilgisini açıkça ortaya koymuştur. Bu makalede dönemin gazete ve dergileri ile anı eserler üzerinden Atatürk döneminde Türkiye'de kadın hakları konusunda yaşanan gelişmelerin Mısır kadınları üzerinde etkisi incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Atatürk; Kadın Hakları; Ortadoğu; Türkiye; Mısır; 12.Uluslararası Kadınlar Birliği Kongresi

Tam Metin:

PDF