Kültürel Bellek Kurumlarında Dijitalleştirme: Kültürel Miras Ürünlerine Yönelik Uygulamalar Üzerine Bir Araştırma

Semanur ÖZTEMİZ, Bülent YILMAZ

Öz


Kültürel bellek kurumlarının temel işlevlerini gerçekleştirmek adına yürüttükleri çalışmalar modern teknolojilerin sunduğu olanaklarla farklı boyutlar kazanmış, teknolojinin bu kurumlar üzerindeki belki de en büyük etkisi dijitalleştirme uygulamaları ile ortaya çıkmıştır. Dijitalleştirme, çeşitli nedenlerle değerli olan malzemelerin korunmasını sağlamak, çok kullanılan koleksiyonların yıpranmasını engellemek ve bu malzemelere erişimi artırmak gibi amaçlarla gerçekleştirilmektedir. Erişim, koruma ve onarım başlıkları altında özetlenebilen bu amaçlar, günümüzde kütüphane, arşiv ve müze koleksiyonları için dijitalleştirmeyi kaçınılmaz hale getirmektedir. Bu çalışmada, Türkiye'de dijitalleştirme uygulamalarında bulunan kamuya bağlı bazı kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme uygulamalarına ilişkin mevcut durumu ortaya koymak ve dijitalleştirme uygulamaları için ideal bir iş akış planı önermek amaçlanmıştır. Betimleme yöntemine dayalı olarak yapılan araştırma, Türkiye'de dijitalleştirme uygulamalarını yürüten ya da tamamlamış kamuya bağlı kültürel bellek kurumları arasında otorite sayılabilecek kurumlar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular, kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme sürecinin standartlardan oldukça uzak bir biçimde ve yetersiz düzeyde gerçekleştiğini göstermiştir.

Anahtar Sözcükler


Kültürel Miras; Dijitalleştirme; Dijitalleştirme Süreci; Kültürel Miras Ürünlerinin Dijitalleştirilmesi

Tam Metin:

PDF