Türkiye'deki Üniversite Kütüphanelerinde Engellilere Yönelik Hizmetler: Web Sayfaları Bağlamında Bir İnceleme

Mithat Baver ZENCİR, Levent KUTLUTÜRK, Fatoş SUBAŞIOĞLU

Öz


Engelli bireyler, içinde yaşadıkları toplumda engelsiz bireylerle eşit eğitim alma hakkına sahiptir. Bu hakkın engelliler tarafından etkin biçimde kullanılması, eğitim kurumlarının bu bireylere özel birtakım hizmetler sunması ile mümkün olabilir. Üniversite kütüphaneleri, bağlı bulundukları üniversitelerdeki eğitim faaliyetini, sundukları kaynaklar ve hizmetlerle desteklerler. Sunulan hizmet ve kaynakların engelli bireyleri kapsayacak şekilde genişletilmesi, eşit eğitim alma hakkının sağlanması açısından önemlidir. Ülkemizde kütüphane hizmetlerini engelli kullanıcılar açısından değerlendiren çalışmalar, çoğunlukla görme engellilere odaklanmıştır ve bu çalışmalarda hizmetlerin istenen düzeyde olmadığı ortaya konulmuştur. Türkiye'deki üniversite kütüphanelerinde engelli bireylere sunulan hizmetleri belirlemeyi amaçlayan bu çalışmanın sonucunda, literatürdeki araştırmalara benzer olarak, üniversitelerde engellilere sunulan kütüphane hizmetlerinin yetersiz olduğu saptanmıştır. Çalışmanın verileri, 183 üniversiteye ait kütüphane web sayfasının, engellilere yönelik hizmetler açısından incelenmesi ile toplanmıştır.

Anahtar Sözcükler


Engelli Bireyler; Üniversite Kütüphaneleri; Kütüphane Hizmetleri

Tam Metin:

PDF