Sentimental Disiplin: Susan Warner'ın “The Wide, Wide World” Adlı Romanı Üzerine Anlatıbilimsel Bir İnceleme

Elif ÖZTABAK AVCI

Öz


Susan Warner'ın The Wide, Wide World (1850) adlı evangelist, sentimental romanında okuyucu ve metin arasındaki sempatinin "öykü" düzeyinde nasıl kurulduğuna dair pek çok çalışma bulunmasına rağmen, sempatinin "anlatma" düzeyinde nasıl inşa edildiği derinlemesine incelenmemiştir. Bu çalışmanın amacı, romandaki anlatıcı ve romanın ana karakteri Ellen Montgomery arasındaki sempatik ilişkiyi incelemek ve bu ilişkinin romanın sentimental bir retorik etki yaratmasına nasıl katkıda bulunabileceğini tartışmaktır. Richard Brodhead'in Cultures of Letters adlı eserinde geliştirdiği "sevgi yoluyla disiplin" kavramı ve Gérard Genette'in Narrative Discourse'da formule ettiği anlatıya dair kavramlaştırmalar bu çalışmanın kuramsal çerçevesini oluşturacaktır.

Anahtar Sözcükler


Susan Warner; The Wide, Wide World; Sentimental Roman; Sentimental Disiplin; Anlatı Kuramı