Kuşan İsminin, Toplumunun ve Hükümdar Unvanlarının Kökeni Üzerine

Yalçın KAYALI

Öz


Asya'nın güneyindeki üç büyük yarımadadan biri olan Hindistan, kadim tarihi boyunca farklı kültüre ve etnik kökene ait toplumların göç ettiği önemli bir merkez olmuştur. Orta Asya kökenli bu toplumlar özellikle, Hindistan'ın kuzeyine yerleşerek zaman içinde birbirinden büyük devletler ve imparatorluklar kurmuş ve Hindistan siyasi tarihinde önemli roller üstlenmişlerdir. Kuşanlar da bu devletlerden biridir. Kuşanlar Orta Asya'dan Kuzey Hindistan'ın büyük bir bölümüne kadar uzanan geniş bir coğrafyada egemen olmuş köklü bir imparatorluktur. Türk kökenli olduğu konusunda oldukça güçlü kanıtlar bulunan Kuşanların, Orta Asya anavatanlı Yüeçi kabilesi menşeli olduğu düşünülür. Biz de bu çalışmamızda Yüeçi kabilesinin büyük Kuşan İmparatorluğu olma sürecindeki dönemde Kuşan isminin, toplumunun ve hükümdar isim ya da unvanlarının kökenleri konusundaki varsayımları, ilgili literatür bağlamında aktarmaya çalışacağız.

Anahtar Sözcükler


Ortaçağ Hindistan Tarihi; Yüeçiler; Kuşan İmparatorları; Orta Asya

Tam Metin:

PDF