Türler (Et)kileştiklerinde: Ruth L. Ozeki'nin My Year of Meats İsimli Romanında Zulmedilmiş Hayvanların ve Kadınların Örtüşen Hikayeleri

Adem BALCI

Öz


Ataerkil ve kapitalist bir toplumda hayvanların ve kadınların kötü davranışlara maruz kalmalarını ve zulmedilmelerini derinlemesine inceleyen Ruth L. Ozeki'nin My Year of Meats (1998) isimli romanı türcülük ve cinsiyetçilik gibi ayrılmaz bir şekilde birbiriyle ilintili baskı sistemlerinin hayvanları ve kadınları ne kadar derinden etkilediğini anlatmaktadır. Bu maksatla, Ozeki bir yandan dünyanın iki farklı bölgesinde ataerkil baskıdan muzdarip olan iki mağdur kadının, yani Jane Takagi-Little ve Akiko Ueno'nun iç içe geçmiş hayatlarıyla ilgilenirken, bir yandan da hayvanların besi yerlerinde ve et sanayiinde maruz kaldığı insanlık dışı muamelelere ışık tutmaktadır. Bu bağlamda, bu makalenin temel amacı yukarıda değinilen baskı sistemleri arasındaki karmaşık ve iç içe geçmiş ilişkiyi tartışmak ve Ruth L. Ozeki'nin My Year of Meats isimli romanında görüldüğü üzere bu baskı sistemlerinin hayvanları ve kadınları nasıl derinden etkilediğini incelemektir.

Anahtar Sözcükler


Türcülük; Cinsiyetcilik; Hayvanlar; Kadınlar; Ataerkillik; Kapitalizm; Ruth L. Ozeki; My Year of Meats