Müzelere Yönelik Bilgi Yönetimi Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Analizi

Tolga ÇAKMAK

Öz


Kültürel mirasın yönetiminde öne çıkan kurumlardan biri olan müzeler, teknoloji olanakları doğrultusunda hizmetlerini geliştirmekte ve toplumla olan etkileşimlerini çok yönlü bir yapıya taşımaktadır. Ayrıca bu hizmetlerin geliştirilmesi sürecinde farklı alanlardaki bilgi ve becerilere ihtiyaç duymaktadır. Bu alanlardan biri olan kütüphanecilik ve bilgibilim alanı müzeler için modern anlamda ihtiyaç duyulan insan kaynağının sağlanmasında ve bilgi profesyonellerinin yetiştirilmesinde öne çıkmaktadır. Çalışmada bilgi ve belge yönetimi bölümü eğitimi kapsamında öğrencilerin müzelerde görev almalarına yönelik yaklaşımlarının ve hazır bulunuşluk düzeylerinin analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Belirlenen bu amaç doğrultusunda Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nde lisans eğitiminde Müzelerde Bilgi Yönetimi dersini alan öğrencilerden web tabanlı bir anket ile veri toplanmıştır. Müzelerdeki bilgi yönetimi süreçlerine yönelik farkındalık düzeylerinin daha yüksek olması nedeniyle ilgili dersi alan 70 öğrenciden 52'sinin katıldığı araştırmada öğrencilerin müzelerle etkileşimleri, müzelere ve müzelerde sunulan bilgi hizmetlerine yönelik farkındalıkları ile almış oldukları lisans derslerinin etkileriyle ilgili düşünceleri değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarında öğrencilerin müzelerle etkileşimlerinin düşük düzeyde olduğu, müze etkinliklerini daha çok sosyal medya platformlarından takip ettikleri ve almış oldukları lisans eğitimiyle müzelerde bilginin yönetim süreçlerinde hem teknik hem de yönetsel konularda görev alabilecekleri ortaya çıkmıştır.

Anahtar Sözcükler


Müzelerde Bilgi Yönetimi; Bilgi Profesyonelleri; Müzeler

Tam Metin:

PDF