Azerbaycan'da Milli Direniş (1917-1930)

Vugar AKİFOĞLU

Öz


Bu araştırmada, Lenin-Stalin döneminde yapılan politik değişikliklerin Azerbaycan Türkleri ve tarihi üzerinde oluşturduğu etkiler incelenmiştir. Çarlık Rusya'sının son yılları ve Sovyetler Birliği'nin kuruluş sürecinde Azerbaycan Türklerinin sosyal, siyasi ve iktisadi hayatlarında birtakım değişiklikler gerçekleşmiştir. Azerbaycan Türklerinin bu değişimlere karşı verdikleri mücadele bu yazımızda değerlendirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, Sovyetler Birliği'nin kurulması, Azerbaycan'da Musavatçılar ile Bolşevikler arasında soğuk bir savaşı başlattığı gibi ciddi bir rekabeti de beraberinde getiriyordu. Özellikle Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti döneminde çalışmış olan üst düzey yöneticilerinin Stalin tarafından Bakü'ye atanan yöneticiler tarafından takibata alınması, Sovyetler Birliği Dönemi'nin en önemli siyasi problemlerinden biri idi. Lenin'in 1924 yılında ölümü üzerine yönetimi devralan Stalin, Panslavizm düşüncesi ile doğuya yöneldi. Stalin'in Azerbaycan'da uyguladığı baskıcı politikalar sonucu yüzlerce yerli halk Musavat yanlısı gösterilerek sürgüne gönderildi veya öldürüldü. Azerbaycan'da, Sovyetler Birliği ve bağımsızlık dönemlerinin etkisiyle ortaya çıkan yeni tarih anlayışı, farklı kirlerle şekillenen yeni tartışma platformları oluşturmaya başladı. Bu çalışmayla Azerbaycan Devlet Arşivi ile Sovyetler Birliğine ait kitap, makale ve belgelerin incelenerek dönemin siyasi haritasının günümüze olan yansımaları incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Himmet; Musavat; Azerbaycan; Sovyetler Birliği; Çarlık Rusya; Stalin; Lenin

Tam Metin:

PDF