Üniversite Öğrencilerinin Sünnet Olma Deneyimlerine Dair Otobiyografik Anılarının İçerik Analizi

Huri Gül BAYRAM GÜLAÇTI, Nur ELİBOL PEKASLAN, Başak ŞAHİN ACAR

Öz


Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin sünnet olmaya dair otobiyograk anıları içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiş ve öne çıkan ana temalar sosyal ve kültürel yaşantılar, tıbbi öğeler, dini öğeler, erkeklik, duygusal olarak olumlu yaşantılar, duygusal olarak olumsuz yaşantılar, geçmişe referans verme/zaman olarak belirlenmiştir. İçerik analizi sonrasında ki-kare testleri yapılmış ve sünnet olma anıları anlatılırken anlamlı olarak en sıkça kullanılan ana temanın sosyal ve kültürel yaşantılar olduğu bulunmuştur (χ2 = 25.37, p < .001). Sünnet olmanın duygusal olarak olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirilme sıklığını karşılaştırmak amacı ile yine ki-kare testi uygulanmış ve üniversite öğrencilerinin sünnet olmaya dair otobiyograk anılarını anlatırken duygusal olarak olumsuz olan ifadeleri anlamlı olarak daha fazla kullandıkları saptanmıştır (χ2 =52.32, p < .001). Sonuç olarak, katılımcıların sünnet olma anılarını sıklıkla sosyal ve kültürel yaşantılar teması çerçevesinde hatırladıkları, bu anıları genelde duygusal olarak olumsuz olarak hatırladıkları bulunmuş ve sünnet deneyiminin içerik haritası çıkartılmıştır.


Anahtar Sözcükler


Sünnet Olma; Otobiyograk Anılar; Sosyal ve Kültürel Yaşantılar; Tıbbi Ögeler; Olumsuz Yaşantılar; Olumlu Yaşantılar; İçerik Analizi; Ana ve Alt Temalar

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.1501/.v56i1.20