Arşivcilerin Mesleki Etik Kuralları Üzerine Bir İnceleme

Zeynep ŞEN AKDOĞAN, Fatoş SUBAŞIOĞLU

Öz


Kurumların iş ve işlem süreçlerinde üretilen belgelerin ve dokümanların üretim aşamasını denetleyen, saklanmasını, korunmasını ve erişilir kılınmasını sağlayan arşivcilerin, mesleki etik kuralları, genel olarak arşivciliğin ulusal/uluslararası norm ve standartlar ile ilgili mevzuat (anayasa, uluslararası antlaşmalar, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik vb.) çerçevesinde belirlenmektedir. Birçok ülkenin arşivcilik mesleğine ilişkin etik kuralları bulunmaktadır. Çalışmamızda, Amerikan Arşivciler Derneği, Kanada Arşivciler Derneği, Avusturalya Arşivciler Derneği, Yeni Zelanda Arşivciler Derneği, İngiltere ve İrlanda Arşivciler Derneği, Uluslararası Arşiv Konseyi, Türk Arşivciler Derneği'nin arşivcilik mesleği etik kuralları incelenerek, benzer ve farklı kurallar saptanmaya çalışılmış ve ülkemizdeki arşivcilik mesleği etik kuralları için önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Sözcükler


Arşiv; Arşivci; Meslek Etiği; Arşivcilerin Mesleki Etik Kuralları

Tam Metin:

PDF