Akademide Hegemonya ve Sınıf Çatışması: Lucky Jim

Sibel ERBAYRAKTAR

Öz


İkinci dünya savaşı sonrası İngiliz kampüs romanlarının ilk örneği olarak kabul edilen Kingsley Amis'in romanı Lucky Jim (1954) (Talihli Jim) uzun süre eleştirmenler tarafından haf komedi olarak göz ardı edilse de akademik teamül ve geleneklere ciddi bir yergi barındırmaktadır. Merkezine sınıfsal çatışmayı alarak, akademide yerleşe gelmiş hiyerarşik yapılanmayı sorgular ve İngiliz Refah Devleti politikaları ile yüksek öğretime gelişigüzel dahil edilmiş alt sınıf akademisyenin muğlak durumunu gözler önüne serer. Roman akademideki güç ilişkilerini ayrıntılı bir şekilde örneklerken hem karakter hem de anlatımı ile üniversitedeki politik atmosferi de vurgular. Ayrıca öğretim elemanları arasında haksız rekabet yaratan kapitalist politikaları da sorunsallaştırır. Bundan dolayı bu araştırmanın amacı, hegemonyacı baskıya karşı gelişen bireysel ve sınıf bazlı tepkileri referans alarak, hâkim kapitalist ideolojinin akademiye sirayet edişinin sonuçlarını roman çerçevesinde tartışmaktır.

Anahtar Sözcükler


Kingsley Amis; Lucky Jim; Hegemonya; Sınıfsal Çatışma; Kapitalizm; Hâkim İdeoloji; Akademi; Kültürel Sermaye