El-Ahtal'ın Emevilere Methiyeleri

Esat AYYILDIZ

Öz


Emevî Döneminin en büyük methiye şairlerinden birisi olan el-Ahtal et-Tağlibî, şiirin siyaset için önemli bir araç olduğu dönemde, hicviye ve methiyeleri sebebiyle şöhret kazanmıştır. el-Ahtal, Yezîd b. Mu'âviye'ye Ka'b b. Cu'eyl tarafından takdim edilmiş, veliaht prensinin yakın dostu olmuştur. Yezîd, tahta çıktığı zaman el-Ahtal'a çok lûtufkar davranmıştır. Şair, Hıristiyan olmasına karşın, Emevî halifelerinin takipçisi olmak suretiyle ihsan ve bağışlar almış, tüm hayatı boyunca yönetimdeki Emevî hanedanlığına tabi olmuştur. Methiyelerinde Yezîd'i, Abdulmelik b. Mervân'ı ve el-Velîd b. Abdi'l-Melik'i övmüş, hicviyelerinde halifelerin tüm muhalierine hücum etmiştir. el-Ahtal, birkaç methiyesini adadığı Halife Abdulmelik'in resmi şairi olmuş, ancak I. Velîd zamanında gözden düşmüştür. İslam öncesi bedevî geleneği el-Ahtal'ın şiirlerinde daima gözlemlenmiş ve övgüleri bu geleneğin edebî devamını teşkil etmiştir. Öyle ki onun methiyeleri klasik bir statü kazanmış ve şiiri, eleştirmenler tarafından saf Arapça olarak kabul edilmiştir.

Anahtar Sözcükler


el-Ahtal; Methiye; Emeviler; Övgü; Yezîd b. Mu'âviye; Abdulmelik b. Mervân; el-Velîd b. Abdi'l-Melik; Haffe'l-Katîn

Tam Metin:

PDF