George Eliot'un Adam Bede Adlı Eserinde Burjuva Aile Yapısının ve Cinsel Baskının Ortaya Çıkışı

Aslı DEĞİRMENCİ

Öz


Bu çalışma, George Eliot'un 1859 yılında yayımlanmış olan Adam Bede adlı romanını yayımlanmasından altmış sene önce onsekizinci yüzyıl sonlarında İngiltere'deki kırsal bir topluluğu (Hayslope) ve tarımsal işçi sınıfını resmeden bir eser olarak incelemektedir. Aynı zamanda bu romanın sadece işçi sınıfını günlük uğraşları içinde resmetmekle kalmayıp cinsiyetin ve toplumsal rollerin yeni yeni ortaya çıkan burjuvazi sınıfında nasıl kullanıldığını da çok iyi gözlemlediği düşünülmektedir. Romandaki özel ve kamusal kurumların, yani aile ve kilisenin de toplumsal cinsiyet ve sınıfsal sınırları belirlemekte ve toplumsal düzeni sağlamaktaki etkisini, özellikle romanın sonunda açıkça görülmektedir. Bu çalışma, sanayileşmenin yavaş ve emin adımlarıyla gelmesinin yanı sıra kapitalizmin ve aynı zamanda burjuva sınıfının Hayslope halkını nasıl etkilediğini romandan belirli örnekler vererek göstermektedir. Daha müşterek bir yapısı olan Poyser ailesini, ana karakterler Adam ve Dinah ve onların kurduğu çekirdek aile yapısı ile karşılaştırarak, romanın sonu Frederick Engels'in Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni adlı eserindeki açıklamalarla birlikte yorumlanmaktadır.

Anahtar Sözcükler


George Eliot; İngiliz Romanı; Adam Bede; Toplumsal Cinsiyet; Aile