Toledo Çevirmenler Okulu'nda Gerçekleştirilen Çalışmaların Kültürlerarası Yeri ve Önemi

Olcay ÖZTUNALI

Öz


Bu çalışmada XII. ve XIII. yüzyılda “Toledo Çevirmenler Okulu”'nda gerçekleştirilen çalışmaların dünya kültür ve çeviri tarihine katkıları saptanacak, dünya mirasını oluşturan farklı kültürlerin çeviri yoluyla nasıl birbirlerinden beslendikleri ve birbirlerini dönüştürdükleri, dönemin önemli düşün insanları ile kültür elçisi görevini üstlenen çevirmenleri, gerçekleştirilen belli başlı çeviriler ve çeviri yöntemleri üzerinden açıklanacaktır. Bunu yaparken, Toledo'da Arapça ve Latince'ye çevrilen doğu İslam kültür ve felsefesinin İspanya'da Avrupa kültürüne kazandırdıkları ve bu kazanımlarla birlikte İslam bilgelerinin Orta Çağ Hristiyan Avrupası'na yüzyıllar boyunca süren etkileri saptanacaktır. Çalışmamızda Paris, İtalya, Bağdat gibi dönemin diğer önemli kültür ve çeviri merkezleri de vurgulanarak, Toledo Çevirmenler Okulu'ndaki çalışmalara olanak tanıyan tarihi ve toplumsal koşullara da yer verilecektir. Kuşkusuz söz konusu koşulların olgunlaşmasında kral X. Alfonso'nun desteği büyüktür: İspanya'nın diğer kentlerinde de okullar kuran X. Alfonso'nun geliştirdiği kültür politikasının söz konusu çevirilerin gerçekleştirilmesindeki katkısı yadsınamaz. Bu düzlemde çalışmamızın çıkış noktasında Toledo Çevirmenler Okulu'nda gerçekleştirilen çalışmalar ve bu çalışmalarda emeği geçen bilim ve düşün insanları olurken, çalışmamız boyunca yararlanacağımız kaynakları da iki coğrafyanın, İber ve Anadolu yarımadasının, yetiştirdiği önemli tarih, kültür ve yazın araştırmacılarının yapıtları oluşturacaktır.

Anahtar Sözcükler


Toledo Çevirmenler Okulu; Endülüs Kültürü; Kültürlerarası İletişim

Tam Metin:

PDF