İbn Hâcer'de Osmanlılar'a Dair Haberler III

Şevkiye İNALCIK

Öz


Bu çalışma ünlü alim İbn-i Hacer’in eserlerindeki Osmanlı ile ilgili önemli bilgi ve haberleri içermektedir.

Anahtar Sözcükler


Osmanlı; İbn-i Hacer; Osmanlı Devleti-Kuruluş

Tam Metin:

PDF