Ölüm Kaygısı Üzerine Düşünceler: Gılgamış, Deli Dumrul ve Montaigne

Nurmelek DEMİR

Öz


Ölüm karşısında hissedilen çaresizlik insanlık tarihi kadar eski bir olgudur ve bütün insanlığın bu ortak kaygısını en etkili biçimde dile getiren üç temel yapıt ilgi çekmektedir: Mezopotamya uygarlığına ait "Gılgamış Destanı", Türklerin islamlaşmaya başladığı dönemi ele alan "Dede Korkut Hikâyeleri" ve Rönesans Fransa’sının temel yapıtaşlarından olan ve insanlığa dair her türlü unsuru içeren "Denemeler", insanı özgürlüğünden koparan ölüm korkusunu ve ölümü kabullenme sürecini ele almaktadır. Özgürlüğün ön koşulu başkaldırmak değil doğum kadar ölümü de doğal karşılamaktır; ölümü yadsımak, insanın varoluşunu yadsımaktır.

Anahtar Sözcükler


Gılgamış; Dede Korkut Masalları; Deli Dumrul; Oğuzlar; Denemeler; Montaigne; Ölümsüzlük Arayışı; Varoluş; Sonsuz Yaşam