A. Dupont Sommer: “Aramiler. Eski Aydınlık Doğu”

Füruzan KINAL

Öz


Eski Önasya medeniyetleri arasında Mezopotamya bölgesinde hâkimiyet kuran ve bölgenin tarihi açısından önemli bir yeri olan Aramiler’i, yeni kaynaklar ışığında inceleyerek, bilime kazandıran M. Dupont-Sommer’in makalesinin ele alındığı bu çalışmada, Aramiler’in Önasya mevkiine gelişlerinden bölgeyi terk edişlerine kadar geçen sürede, bu topraklarda bıraktıkları medeniyetin izleri sürülmekte ve bu bağlamda, Aramilerin ortaya çıkışı, devlet haline gelişi, bölgenin diğer siyasi gücü olan Asurlar ile mücadelesi, Arami dili (Aramca) ve Aramilerin medeniyet düşüncesi irdelenmektedir.

Anahtar Sözcükler


Eski Önasya; Aramiler; Aramca; Aram Medeniyeti

Tam Metin:

PDF