Toba'lar Etnik Bakımdan Hangi Zümreye Girer? İlk Araştırmalar

Wolfram EBERHARD, İkbal BERK (Çev.)

Öz


Orhun Kitabelerinde Türklerin komşusu Tabgaç kavminden bahsedilir. Çin kaynaklarında Tabgaçlara, Tobalar denirdi. Kimi kaynaklarda Çinli olarak geçmesine rağmen Tobalar, Çinli olmayan yabancı bir kavimdir.  Tobalar Çinlileşmek adına eski kültürlerini hatırlatacak her şeyi imha etmişlerdir.

Anahtar Sözcükler


Eski Türk Tarihi; Orta Asya Türk Uygarlığı; Türk Kavimleri; Orhun Yazıtları; Tobalar; Tabgaçlar