Işığın Yayılımının Niteliği Konusunda Üç Önemli Adım: İbnü'l-Heysem Kemalüddin El-Farisi, Takiyüddin B. Maruf

Hüseyin Gazi TOPDEMİR

Öz


Bu makalenin amacı, üç Müslüman bilimadamı, İbnü'l-Heysem, Kemalüddin El-Farisi, Takiyüddin B. Maruf’un ışık doğası hakkındaki teorilerini açıklamaktır. Makalede konu, bu bilim insanlarının orijinal metinlerinden elde edilen görüşler etrafında irdelenmiştir. Konu; önce “Kitab el-Manazir” adlı kitabında İbnü'l-Heysem tarafından incelenmiş ve ışığın, ışığın kaynağının her noktasından küre biçiminde dağıldığını belirtmiştir. Kemalüddin El-Farisi, “Tenkih el-Menazır” adlı yorum kitabında İbnü’l- Heysem ile aynı fikirdedir ve bu konuya yeni fikirler eklemiştir. Ünlü Osmanlı bilimadamı Takiyüddin, ışığın düz çizgilerden geçtiğini, ancak küresel bir şekilde olduğunu iddia etmiştir. Takiyüddin’in teorisi, günümüzün ışık kavramına daha fazla benzemektedir. Ddolayısıyla Kemalüddin El-Farisi’den ve İbnü’l-Heysem’den daha sofistike bir düşünürdür. Takiyüddin’in ışık hakkındaki teorisinin diğerlerinden daha açıklayıcı olduğuna dair iddiamızı doğrulamak için, “Işık Üzerine Bir İnceleme” adlı kitabında görüşlerini Huygens'in görüşleri ile karşılaştırmaya çalıştık. Bu yazının özgünlüğü, Takiyüddin’in görüşlerinin Huygens görüşlerinin önüne geçtiği fikrine dayanmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Felsefe; Bilim Tarihi; Işık; Işık Yayılımı; İbnü'l-Heysem; Kemalüddin El-Farisi; Takiyüddin B. Maruf

Tam Metin:

PDF