Türkiye’nin Beslenme Problemi ve Buğday Üretimi

Mecdi EMİROĞLU

Öz


Makalede, Türkiye’de beslenme problemi, buğday üretimi ve önemi tartışılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde, çeşitli yiyecek maddelerinin tüketimine önem verildiği görülür. Bu ülkelerde ekmek tüketimi gittikçe azalmakta, ikinci, üçüncü besin durumuna inmektedir. Buna karşılık Türkiye'de ekilen toprakların tamamına yakınının tahıl ekimine ayrılmış olmasına rağmen, beslenme açığının kapatılamadığı görülmekte ve çözüm olarak nüfus kontrolü önerilmektedir. Buğdayın yetersizliğinde, artan nüfusumuzun da payı bulunmakla beraber, esas faktör, şehirlerde yaşayan nüfusumuzun büyük bir hızla çoğalması ve buğdayın, beslenmedeki payının artmasıdır.

Anahtar Sözcükler


Beslenme; Beslenme Problemi; Buğday Üretimi; Besin Kaynakları; Türkiye

Tam Metin:

PDF