Abidin Paşa’nın Ankara Valiliği

Özlem Gülenç İĞDİ

Öz


Abidin Paşa, 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti’nin şüphesiz en önemli valilerinden biridir. Ankara’da görev yaptığı uzun yıllar ( 1886-1894) boyunca önemli işler başarmıştır. Özellikle Ankara’ya içme suyu getirmesi, yol yapımına önem vermesi, okul açtırması gibi hizmetlerinin yanı sıra güvenliği sağlayarak tarım ve ticaretin gelişmesine yönelik önlemler alması oldukça dikkat çekicidir. Öz geçmişi ile ilgili bilinenler de yeterli değildir. Abidin Paşa’nın bu başarılı çalışmaları genel hatlarıyla bilinmesine ve onun hakkında arşiv ve kaynaklarda yeterli bilgi olmasına rağmen, bu bilgiler henüz yeterince değerlendirilip aktarılamamıştır. Bu çalışmada Abidin Paşa’nın özellikle hükümete sunduğu raporlar başta olmak üzere arşiv ve kaynaklarda Ankara’da gerçekleştirdiği işlerle ilgili yer alan bilgiler değerlendirilerek, 19. yüzyılın sonlarında kentin sıkıntıları ve bu sıkıntıların giderilmesi için nelerin yapıldığı ayrıntılarıyla ortaya konulacaktır. Abidin Paşa’nın çalışmaları, valilerin hükümet merkezi ile ilişkileri, karar alma süreçleri, halkla olan münasebetleri açısından da önemli bir örnek oluşturacaktır.

Anahtar Sözcükler


Abidin Paşa; Arnavutluk; Preveze; Ankara Vilayeti; Elmadağı Suyu; Eymir Gölü; Hamidiye Medresesi; Darü’l-Muâllimin

Tam Metin:

PDF