Yanlış Anlaşılan Shakespeare ve Deha Dönemi Yazarları

Zeki Cemil ARDA

Öz


Bu makale, Shakespeare’in tiyatrocu olarak nasıl bu kadar başarı sağladığı ve örnek gösterildiği üzerinde durmaktadır. Bu soruya, Garve, Pope, Schiller ve Marck gibi isimlerin eleştirileri üzerinden yanıt aranmakta, yazarın sahne tekniği, duyguları yansıtma yöntemi ve dili hakkında bilgiler verilmektedir. Bu yanıtlar, örneklerle desteklenip, örneğin derin felsefe bilgisine sahip olduğu açıklanmaktadır. Son kısımda ise Shakespeare, özellikle Deha Çağı ve sonrasındaki dönem yazarları ile dolaylı olarak karşılaştırılmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Shakespeare; Tiyatro; Edebiyat Sanatı; Deha Çağı