Öğrenilmiş Çaresizlik ve Depresyon: Yükleme Biçimi Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeğiyle Yapılan Bir Çalışma

Selim HOVARDAOĞLU

Öz


Çalışmada, değişik koşullardaki bireylerin yükleme biçimleri ile depresif eğilimleri arasında bir ilişkinin bulunup bulunmadığı; farklı koşullardaki deneklerin yükleme biçimleri ve depresif eğilimleri arasında fark olup olmadığı incelenmektedir.

Anahtar Sözcükler


Psikoloji; Öğrenilmiş Çaresizlik; Depresyon; Beck Depresyon Ölçeği

Tam Metin:

PDF