Psiko-Antropolojik Bir Olgu Olarak Fal Üzerine Nitel Bir Araştırma

Mehmet Şükrü NAR

Öz


İlkel ve geleneksel toplumlarda büyü, fal ve ona ilişkin benzer inanışlar iktidar, ekonomi gibi toplumsal kurumları etkileyen, dahası sosyal-kültürel yapıyı şekillendiren ayırıcı bir güç olmuştur. Günümüz toplum anlayışında ise bu tür inanış biçimleri her ne kadar marjinal olarak kabul edilse de, sosyo-kültürel yaşamda etkinliğini giderek arttıran bir olgu haline gelmektedir. Öyle ki, yaşadığımız çevreye baktığımızda kentsel mekânlardaki yerleşkelerin birçok yerinde fal bakım yeri adı verilen, gelecek ve geçmişe yönelik birtakım söylemlerde bulunan kendilerini falcı olarak tanıtan kişilere rastlamak mümkündür. Çalışmanın amacı, yaşadığımız çevrenin bir yansıması olarak bakabileceğimiz fal inanışına yönelik toplumsal algının ne şekilde tezahür ettiğini anlamak ve buna neden olan faktörleri belirlemeye çalışmaktır. Bu kapsamda 82 kişi üzerinde nitel veri toplama teknikleri kullanılarak görüşme yapılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Batıl İnanışlar; Fal; Kültür; Kehanet; Antropoloji; Nitel Araştırma

Tam Metin:

PDF