Abhidharmakosabhaşyatika-Tattvartha-Nama'nın Eski Uygurca Tercümesinden Bir Parça

F. Sema BARUTÇU ÖZÖNDER

Öz


Makalede, Uygurca yazma eserin ikinci bölümünde yer alan bazı parçalar incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Uygurca; Abhidharmakosabhaşyatika Tattvartha Nama

Tam Metin:

PDF